Aktywa

Aktywa są to wszystkie środki gospodarcze, czyli składniki majątku, którymi aktualnie dysponuje jednostka prowadząca działalność gospodarczą.

Na aktywa składa się majątek trwały, to znaczy budynki, urządzenia, grunty, koncesje, licencje oraz akcje posiadane w innych firmach. Ponadto w ich skład wchodzi majątek obrotowy, czyli zapasy materiałów czy produktów gotowych, środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe. Aktywa stanowią także rozliczenia międzyokresowe.