Szukasz informacji o kontrahencie? Nic prostszego! Krajowy Rejestr Sądowy to najlepszy i najprostszy sposób na weryfikację podstawowych danych o firmie. Umożliwia wgląd do danych teleadresowych podmiotu gospodarczego oraz jego formy prawnej.

Krajowy Rejestr Sądowy działa w Polsce od 1 stycznia 2001 roku.  Jest ogólnie dostępnym katalogiem firm, umożliwiającym uzyskanie informacji o każdym podmiocie gospodarczym, podlegającym obowiązkowi wpisu do KRS.   Prowadzony jest przez sądy rejonowe, które obejmują swym zasięgiem obszar województwa lub jego część. Składa się z trzech rejestrów, w których prowadzony jest spis przedsiębiorców, stowarzyszeń czy fundacji oraz niewypłacalnych dłużników niewypłacalnych.

Całkiem jawnie

Krajowy Rejestr Sądowy jest całkowicie jawny. Oznacza to, że każdy zainteresowany  ma prawo dostępu do danych, zawartych w spisie. Dodatkowo osoba taka ma możliwość otrzymywania drogą elektroniczną poświadczonych odpisów, wyciągów, zaświadczeń i informacji z Rejestru. Jawność udostępnianych danych w Krajowym Rejestrze Sądowym ma na celu upłynnienie obrotu gospodarczego, poprzez umocnienie wiarygodności wyszukiwanych podmiotów oraz przedstawianie podstawowych informacji związanych z ich funkcjonowaniem.

Informacja kosztuje

Za udzielanie tych dodatkowych informacji Krajowy Rejestr Sądowy pobiera  opłaty. Ich wysokość zależy od rodzaju uzyskiwanych danych i kształtuje się w przedziale od 5 do 60 złotych.  Opłata związana jest z koniecznością wydawania odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru, a także udostępnianiem kopii dokumentów z katalogu.  Z ponoszenia opłat zwolniony jest jedynie Skarb Państwa oraz instytucje państwowe.

W zasięgu klawiatury

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości udostępniona jest  wyszukiwarka podmiotów gospodarczych. To bardzo szybki i wygodny sposób na odnalezienie danego przedsiębiorstwa bądź organizacji. Wystarczy wpisać jedną z kategorii, na przykład  nazwę firmy, bądź jej fragment, aby móc poznać podstawowy zakres działalności konkretnego podmiotu, tj. adres siedziby, numery KRS i REGON, datę rejestracji w KRS czy sposób reprezentacji wraz z danymi osób wchodzących w skład organu reprezentacji. E-wyszukiwarka dostarcza ogólnych informacji, więc w  przypadku potrzeby dokładniejszej weryfikacji danych, raczej nie pomoże.

KRS? Po co?

Celem działania Krajowego Rejestru Sądowego jest przede wszystkim zapewnienie jawności wpisów dokonywanych w tym Rejestrze, a także przyjecie takiego zakresu danych zawartych w KRS, który gwarantuje minimum pewności w obrocie gospodarczym. Ponadto KRS działa, by  zapewnić prawdziwość i aktualność danych zawartych w rejestrze oraz umożliwić osobom zainteresowanym niezwłoczne uzyskanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń o danych ujawnionych w KRS.

Nie dla każdego

Aby dany przedsiębiorca mógł być zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, musi wskazać, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, że jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Mianem przedsiębiorców określa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonanej przez nich działalności gospodarczej.

Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy kwalifikują się do wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należą do nich osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, które podlegają jedynie odpowiedniej ewidencji działalności gospodarczej.

Artykuł 36 w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym wymienia podmioty, które zaliczają się  do  rejestracji. Należą do nich między innymi spółki prawa handlowego, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, czy też przedsiębiorstwa państwowe.

Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisywane są także osoby prawne, które wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Stowarzyszenia, fundacje i zakłady opieki zdrowotnej w jednym rejestrze

Drugim z trzech rejestrów wskazanych przez ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym jest rejestr stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  Jeśli któryś z tych podmiotów gospodarczych podejmie działalność gospodarczą, to zmuszony będzie do uwzględnienia jej  także w Rejestrze Przedsiębiorców.

Jak się nie dać dłużnikom?

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to trzecia część Krajowego Rejestru Sądowego. Jej najważniejszym celem jest wykazywanie wiarygodności podmiotów gospodarczych. To bardzo przydatne narzędzie, gdyż niweluje  ryzyko  współpracy z niepewnymi finansowo firmami. Pozwala w prosty i szybki  sposób dokonać podstawowej weryfikacji wypłacalności  sprawdzanego podmiotu.

Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych mogą trafić  osoby fizyczne, które na przykład ogłosiły upadłość, bądź które nie mają możliwości finansowej nawet na opłacenie postępowania upadłościowego.  Dane o niewypłacalności dostarcza do Rejestru komornik oraz sąd.

Istnienie Krajowego Rejestru Sądowego to niewątpliwie duże ułatwienie w weryfikacji informacji o danych podmiotach gospodarczych. Dla samych przedsiębiorców jest bardzo ważne, by ich działalność była łatwo identyfikowana przez potencjalnych kontrahentów. Możliwość kontroli  znajdujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotów, pozwala na sprawdzanie czy osoby, które podają się za organy osób prawnych, mają prawo do działania w ich imieniu.  Dla konsumentów, dane zawarte w Rejestrze służą natomiast przede wszystkim uzyskiwaniu informacji o przedsiębiorcach, z usług których korzystają.

~MP

Źródła: bip.ms.gov.pl | krs.serwisprawa.pl | quatra.pl | krs-online.com.pl | krajowyrejestrdłużników.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x