Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje określona w Kodeksie pracy przerwa. Zdarza się jednak, że samowolnie i bez usprawiedliwienia opuszcza on stanowisko swojej pracy. Co mu za to grozi?

Według art. 100 Kodeksu pracy każdy pracownik związany umową o pracą ma za zadanie sumiennie i starannie wykonywać swoje obowiązki w określonym czasie oraz miejscu. Artykuł nie zawiera informacji, że stosowanie się do regulaminu i zasad panujących w zakładzie pracy to jedyne wymagania stawiane przed pracownikiem. Każdy pracodawca powinien wymagać, aby przedstawiony na piśmie w umowie zakres obowiązków był należycie wypełniany.

Samowolka totalna

Zgodnie z art. 52 par. 1 Kodeksu pracy samowolne opuszczenie miejsca pracy przez pracownika może zostać ukarane rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia. Może być to bowiem jedno z najcięższych przewinień, jakich może się dopuścić podwładny wobec pracodawcy.

Pole do interpretacji

Samowolne opuszczenie miejsca pracy nie musi być powodem rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Kodeks pracy daje tu dość duże pole do interpretacji posługując się zwrotem „ciężkiego naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych”. Aby nie dopuścić do nadużyć ze strony pracodawców, wraz z faktem opuszczenia miejsca pracy muszą wystąpić inne przewinienia tj. niedbalstwo czy wina umyślna.

„Ja tylko na pocztę!”

Każde nieuzasadnione wyjście pracownika poza teren zakładu pracy, nie związane z obowiązkami przez niego wykonywanymi i mające miejsce nawet podczas przerw (np. śniadaniowej), uznawane jest za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Wyjście na pocztę czy do lekarza – jeżeli są konieczne – powinny być wcześniej ustalone z pracodawcą (według wyroku SN z 22.11.2001r., I PKN 702/00, OSNP Nr 21/2003, poz. 519).

Usprawiedliwienie

Pracownik samowolnie opuszczający miejsce pracy nie musi zostać zwolniony przez swojego pracodawcę. Jeżeli po powrocie przedstawi mu zaświadczenie lekarskie wystawione w dniu niezgłoszonego wyjścia z zakładu pracy, pracodawca nie może usunąć danego podwładnego.

~KW

Źródła:

www.monitorprawapracy.pl | www.solidarnosc.gda.pl | prawo.money.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x