Polski Kodeks pracy zapewnia pracodawcy wiele praw, które mają umożliwić mu efektywne sprawowanie kontroli nad pracownikami i egzekwowanie od nich wykonywania powierzonych zadań. Jednak na osobę, która zdecydowała się zapewnić innym zatrudnienie, prawo nakłada także szereg obowiązków.

Szef każdej firmy powinien więc pamiętać, że musi dokonywać na rzecz pracowników kilku nieodpłatnych świadczeń. Ich typ uzależniony jest głównie od charakteru przedsiębiorstwa i rodzaju pracy wykonywanej przez zatrudnionych.

Posiłki

Jeśli pracodawca zatrudnia więcej niż dwadzieścia osób, pracujących na jednej zmianie, musi on stworzyć dla nich na terenie zakładu pomieszczenie do przygotowywania posiłków. Jadalnię mają obowiązek zapewnić także Ci, którzy zatrudniają mniej niż dwadzieścia osób, ale obowiązki zawodowe ich pracowników związane są z kontaktem z niebezpiecznymi środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub biologicznymi.

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom pracującym w szczególnych warunkach jednego gorącego posiłku dziennie lub możliwości jego przyrządzenia z udostępnionych im produktów. Ze względu na to, że drugie rozwiązanie może być nieco kłopotliwe, coraz więcej firm decyduje się na usługi cateringowe. Darmowy, ciepły posiłek przysługuje także osobom, których wydatek energetyczny spowodowany wykonywaniem pracy wynosi odpowiednio 1500 kcal dla mężczyzn i 1100 kcal w przypadku kobiet.

Komu się nie należy?

Miejsca pracy, w którym pracownikom przysługuje prawo do posiłku, zatrudniający ustala z działającymi na terenie zakładu związkami zawodowymi. Jeśli ich nie ma taką decyzję podejmuje w oparciu o opinię wyznaczonych przedstawicieli pracowników.

Według polskiego prawa obowiązku stworzenia miejsca do spożywania i przygotowywania posiłków nie ma w przypadku pracy biurowej.

Napoje

Oprócz posiłków pracodawca zobowiązany jest także zapewnić swoim pracownikom napoje. Ich rodzaj oraz temperatura uzależnione są od rodzaju i charakteru wykonywanych obowiązków. Osoby zatrudniane powinny mieć jednak do nich dostęp przez cały okres trwania zmiany.

Jeśli pracodawca nie wywiązuje się z obowiązków zapewnienia posiłków oraz napojów, pracownicy mogą domagać się zwrotu kosztów, które musieli na nie przeznaczyć. W przeciwnym razie jednak nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny.

Odzież robocza

W przypadku, gdy w wyniku wykonywanych obowiązków, prywatne ubrania pracowników mogą ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, pracodawca ma obowiązek zapewnienia im odzieży roboczej. Przed dopuszczeniem ich do pracy musi przekazać im także środki ochronne i zapoznać zatrudnianych ze sposobem ich używania.

Zatrudniający ma także możliwość uzgodnienia z pracownikami stanowisk, na których będą używać własnych ubrań. W takim jednak przypadku przysługuje im wypłata ekwiwalentu.

Apteczka pierwszej pomocy

Niezbędnym elementem wyposażenia jest także dobrze działający system pierwszej pomocy, na który składają się głównie apteczki. Powinny być one rozmieszczone we wszystkich oddziałach zakładu, a ich ilość zależy od charakteru pracy wykonywanej na terenie przedsiębiorstwa.

Za obsługę apteczek odpowiadają wyznaczeni do tego pracownicy, którzy przeszli kurs udzielania pierwszej pomocy. Wykaz odpowiedzialnych za nie osób wraz z instrukcją użytkowania ma znajdować się w widocznym dla wszystkich miejscu.

Co jest w środku?

W wyposażeniu apteczki powinny znaleźć się środki ochrony osobistej, czyli minimum 4-5 par rękawic ochronnych oraz maseczki do sztucznego oddychania. Ponadto muszą być tam materiały opatrunkowe takie jak gazy jałowe, plastry, bandaże elastyczne czy siatki. Inne rzeczy, które mogą zostać umieszczone w apteczce to koc termiczny i nożyczki, najlepiej o zaokrąglonych zakończeniach, które ułatwią zdjęcie odzieży w przypadku zranienia czy złamania.

Jest to oczywiście przykładowe wyposażenie apteczki, a ich skład powinien być zawsze dostosowany do charakteru przedsiębiorstwa. O wiele więcej wypadków zdarza się bowiem na taśmie produkcyjnej niż w biurze.

Odpowiedzialność karna

Gdy inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy, podczas kontroli zauważy jakiekolwiek uchybienia ze strony pracodawcy, może nakazać mu ich natychmiastowe naprawienie. Oprócz tego za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących BHP ma on prawo obciążyć osobę zatrudniającą karą grzywny w wysokości od 1 do 30 tysięcy złotych.

Aby więc pracownicy mogli wykonywać dobrze swoje obowiązki, należy zadbać o komfort ich pracy. To z kolei z pewnością przełoży się na wyższą efektywność, a tym samym większy zysk.

~KB

Źródła: Ratukowe.info | Twoja-firma.pl | Money.pl | E-prawnik.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x