Akcje

Akcje – to najpopularniejszy rodzaj papierów wartościowych, czyli ucieleśnienie praw majątkowych osoby, która wskazana jest w treści takiego dokumentu. Akcje oznaczają zarówno prawa i obowiązki akcjonariusza w  spółce, jak i część kapitału akcyjnego. Akcjonariusz (posiadacz akcji) jest współwłaściwielem spółki akcyjnej. W związku z tym ma on prawo udziału w zyskach spółki oraz zarządzaniu spółką. Z akcji spółek o określonych atrybutach tworzone są indeksy giełdowe. Główne indeksy tworzy się wykorzystując kryterium kapitalizacji (wartość całej spółki) i do ich składu dobiera się spółki największe. W Polsce dwadzieścia spółek o największej kapitalizacji to WIG20. Wśród akcji wyróżnić można akcje zwykłe, które dają akcjonariuszowi jeden głos na jedną akcję na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Jest on równy z głosami pozostałych właścicieli akcji. Akcje zwykłe umożlwiają także równy udział w dywidendzie oraz podziale majątku spółki w razie jej likwidacji. Akcje tego typu dzieli się na imienne lub wydawane na okaziciela. W przypadku akcji imiennych, uprawnienia przysługją osobie wskazanej w dokumencie akcji (księdze akcyjnej). Uprawnienia do wykonywania praw wynikających natomiast z akcji na okaziciela, przysługują każdemu posiadaczowi akcji. Przywileje wynikające z posiadania akcji uprzywilejowanej mogą dotyczyć prawa głosu, dywidendy oraz podziału majątku w razie likwidacji spółki. Ten rodzaj akcji jest akcją imienną, nie podlega obrotowi na Giełdzie Papierów Wartościowych.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x