Awizo

Awizo – pisemna, krótka informacja bankowa, handlowa lub urzędowa powiadamiająca o wykonaniu danej czynności. Najczęściej występuje jako pisemne zawiadomienie o wysyłce lub wykonanej operacji gospodarczej. Informuje odbiorcę o nadejściu przesyłki w czasie jego nieobecności. Przesyłka awizowana powinna zostać odebrana przez adresata lub osobę do tego upoważnioną w terminie do 14 dni. Okres ten jest liczony od dnia następującego po dniu doręczenia zawiadomienia.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x