AŻIO (AGIO)

Agio – jest różnicą między wartością realną danej waluty a jej wartością nominalną. W odniesieniu do papieru wartościowego oznacza to nadwyżkę kursu ponad wartością nominalną tego instrumentu.

W rozliczeniach clearingowych agio to różnica pomiędzy oficjalnym kursem waluty rozliczeniowej a jej kursem rynkowym.

5 1 vote
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x