Cash Flow

Cash Flow – rachunek przepływów pieniężnych, nazywany również sprawozdaniem z przepływów pieniężnych. Jest to analityczne rozwinięcie przedstawionych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywane w okresie sprawozdawczym. Wykonuje je biegły rewident. Rachunek powinien mieć na celu udostępnienie informacji na temat płynności finansowej. Ważnym elementem jest pokazanie aktywności jednostki w ściąganiu należności i zdolność do spłaty zobowiązań. Sporządzany w formie zestawienia prezentującego obieg środków pieniężnych w danym przedsiębiorstwie. Może być wykonany na dwa sposoby: metodą pośrednią i bezpośrednią. Obowiązek jego sporządzania regulują przepisy poszczególnych krajów.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x