NIK

NIK – czyli Najwyższa Izba Kontroli; to podlegający Sejmowi najwyższy organ kontroli w Polsce. Zgodnie z konstytucją RP ma on prawo kontrolować następujące podmioty pod względem legalności, celowości, gospodarności i rzetelności:

  • organy administracji rządowej

  • Narodowy Bank Polski

  • państwowe jednostki prawne

  • inne państwowe jednostki organizacyjne

Raporty, które są rezultatem przeprowadzonych kontroli, NIK przedkłada Sejmowi.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x