REGON

REGON – jest akronimem od Rejestru Gospodarki Narodowej, czyli statystycznego rejestru prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Terminu tego używa się także w odniesieniu do numeru statystycznego, którym oznaczony jest podmiot gospodarczy w wyżej wymienionym rejestrze. Składa się on z dziewięciu cyfr, z których dwie pierwsze oznaczają województwo, sześć kolejnych „numer seryjny”, a ostatnia pełni funkcję kontrolną.

Informacje, które można uzyskać na podstawie numeru REGON-u to:

  • nazwa firmy

  • imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby prowadzącej działalność gospodarczą

  • dokładny adres przedsiębiorstwa oaz dane kontaktowe

  • forma prawna

  • zakres działalności zgodny z PKD

  • moment powstania przedsiębiorstwa oraz daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia i zakończenia jego działalności oraz skreślenie z ewidencji

  • liczba pracowników

  • organ ewidencyjny, numer ewidencyjny i data wpisu

  • powierzchnia użytków rolnych w przypadku gospodarstwa rolnego

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x