Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia – jest to statystyczna wielkość używana do opisania poziomu bezrobocia w danej społeczności. Wyznacza się ją porównując liczbę osób bezrobotnych do aktywnych zawodowo.

Najczęściej stopę bezrobocia oblicza się na podstawie bezrobocia rejestrowanego, czyli liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy. Zdecydowanie mniej rozpowszechnionym sposobem jest porównanie liczby bezrobotnych do ludności w wieku produkcyjnym.

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x