Towaroznawstwo

Towaroznawstwo – jest to nauka, której przedmiotem zainteresowania są badania i ocena właściwości użytkowych poszczególnych towarów oraz czynników wpływających na poziom ich jakości.

Towaroznawstwo klasyfikowane jest jako jedna z czterech dyscyplin nauk ekonomicznych wraz z ekonomią, nauką o zarządzaniu i finansami.