Zleceniodawca

Zleceniodawca – jedna ze stron umowy zlecenia, która zleca wykonanie danej usługi. Może być on osobą fizyczną lub prawną. Zobowiązana jest to wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy, chyba że umowa stanowi inaczej.