Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się przekazać swoją księgowość zewnętrznej firmie. Zanim jednak powierzymy prowadzenie naszych ksiąg rachunkowych wyspecjalizowanej kancelarii musimy pamiętać, że to my, jako podatnik, ponosimy pełną odpowiedzialność przez urzędem skarbowym i ZUS za ewentualne błędy.

Biura rachunkowe nie pozostają jednak bezkarne. Polskie prawo przewiduje możliwość uzyskania odszkodowania przez przedsiębiorcę. Ponadto narzuca na księgowych odpowiedzialność karną za popełnione błędy.

Trochę przepisów

Biuro rachunkowe może odpowiadać przed sądem na podstawie kilku artykułów. Pierwszym z nich jest zapis zawarty w art. 471. Kodeksu cywilnego, który mówi, że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.Oznacza to, że przedsiębiorca może domagać się odszkodowania.

Zobacz: Bilet w jedną stronę >>

Dodatkowe konsekwencje dla biura przewiduje też art. 77. ustawy o rachunkowości. Zakłada on, że nienależyte wywiązywanie się ze swoich obowiązków dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych podlega każe pozbawienia wolności do 2 lat, grzywnie, lub obu karom łącznie.

Jeszcze precyzyjniej odpowiedzialność biura rachunkowego określona została w art. 9. ust 3. Kodeksu karnego skarbowego. Według niego, za przestępstwa i wykroczenia skarbowe odpowiada również osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, nawet jeśli ta nie posiada osobowości prawnej.

Ostatnim artykułem określającym odpowiedzialność biur rachunkowych jest art. 303. Kodeksu karnego, który mówi, że każdy, kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając lub podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Polisa obowiązkowa

W celu lepszej ochrony interesów przedsiębiorców w prawie znalazł się zapis, który zobowiązuje biura rachunkowe i inne podmioty wykonujące tego typu działalność usługową do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wynika to z art.76h ustawy o rachunkowości.

Przed podpisaniem umowy z biurem należy koniecznie dowiedzieć się, jak wysoka jest ich polisa od ewentualnych błędów. Powinna być ona zbliżona do wysokości dochodów, jakie generuje nasze przedsiębiorstwo. Tylko wtedy możemy liczyć na całkowity zwrot kosztów ewentualnego mandatu. Natomiast w przypadku, gdy biuro posiada jedynie ubezpieczenie minimalne, zazwyczaj nie będziemy mogli liczyć na całościowe naprawienie szkody.

Współpraca

Mniejsze lub większe błędy w prowadzeniu księgowości zdarzają się prawie każdemu biuru rachunkowemu. Najważniejsza jest jednak reakcja takiej firmy na własne pomyłki i dbanie o interesy klientów. Przedsiębiorca natomiast powinien choć trochę interesować się prowadzoną przez zewnętrzną firmę dokumentacją. Może on wtedy w porę zauważyć pojawiające się nieprawidłowości, zanim będą one miały poważniejsze konsekwencje.

~KB

Źródła: Forbes.pl | Podatki.biz | Ekkom.com.pl | Money.pl

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x