Wszystkie kwestie dotyczące umowy o dzieło zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym począwszy od art. 627. Jej podstawową cechą jest nastawienie na rezultat. Poprzez nią wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła, a zamawiający do uregulowania określonej opłaty. Co jeszcze ją charakteryzuje?

Przedmiot tego rodzaju umowy musi być zindywidualizowany pod względem klienta. Z tego powodu jako „dzieło” może być określone zarówno namalowanie obrazu jak i remont mieszkania. W praktyce umowa ta jest dla pracodawców sposobem na tańsze pozyskanie pracownika – płaci się wtedy niższe podatki i nie trzeba regulować składek ZUS.

Specyficzna forma

Kodeks cywilny nie reguluje sposobu zawarcia umowy. Oznacza to, że może mieć ona zarówno formę ustną, jak i pisemną. Bezpieczniejsze dla obu stron jest oczywiście sporządzenie jej na papierze, co daje możliwość przedstawienia dowodów w razie sprawy sądowej.

Umowa o dzieło nie podlega przepisom prawa pracy, co daje bardzo szerokie możliwości kształtowania jej warunków – zależnych jedynie od zainteresowanych stron. Jedyny warunek, jaki musi spełniać, to nieposiadanie cech charakterystycznych dla umowy o pracę. Dotyczy to głównie kwestii zależności wykonawcy od zamawiającego. Osoba zlecająca pracę nie może określić jej miejsca i wymiaru godzin. Stawianie takich warunków oznacza bowiem kierowanie postępowaniem drugiej strony.

Do czego zobowiązuje?

Podstawowym obowiązkiem wynikającym z umowy o dzieło jest konieczność uiszczenia opłaty za wykonaną usługę. Nie możne ona być świadczona za darmo.

Ta forma zatrudnienia dopuszcza podwykonawstwo, ale tylko w niektórych przypadkach. Nie jest ono możliwe, gdy zamawiamy np. utwór literacki czy obraz. Zleceniobiorca powinien nadzorować pracę podwykonawców, ponieważ to on odpowiada za ostateczny kształt dzieła.

Jak zapłacić?

Wynagrodzenie może być uregulowane na dwa sposoby: w oparciu o ryczałt lub kosztorys. Pierwsza forma charakteryzuje się stałą opłatą zawartą w umowie. Wykonawca nie może żądać podwyższenia ceny. Ma taką możliwość jedynie w przypadku, gdy narażony zostaje na znaczące straty. Odbywa się to jednak na drodze sądowej.

W rozliczeniu kosztorysowym ostateczna kwota, jaka należy się wykonawcy za wykonanie zlecenia, zależy od poniesionych w trakcie prac kosztów. Dotyczy to jednak tylko przypadku, w którym mimo należytej staranności nie można było przewidzieć ich wzrostu.

Parę słów o kosztach

Umowa o dzieło podobnie jak każda inna generuje zysk. Z tego powodu zobowiązani jesteśmy zapłacić podatek. Gdy z tytułu wykonywanego zlecenia uzyskamy nie więcej niż 200 złotych, opodatkowane jest ono ryczałtowo na 18%. Nie ponosimy wtedy kosztów przychodu. W każdym innym przypadku musimy je uregulować. Zwyczajowo wynoszą 20 %, chyba, że wiążą się z korzystaniem przez twórcę z praw autorskich. Wzrastają wtedy do 50 %.

Pożegnanie stron

Ustanie umowy może nastąpić poprzez rozwiązanie lub wygaśnięcie. Umowa wygasa w momencie, gdy dzieło zostanie wykonane. Rozwiązać może ją osoba zamawiająca, ale zobowiązana jest do poniesienia kosztów pomniejszonych o ewentualne oszczędności wynikające z niedokończenia zlecenia. Rozwiązanie ma też miejsce w wypadku śmierci wykonawcy lub jego niezdolności do ukończenia zlecenia.

Roszczenia związane z umową o dzieło przedawniają się w ciągu 2 lat od ukończenia lub jego planowanej daty.

Plusy i minusy

Jak każdy rodzaj zawieranych porozumień, umowa o dzieło ma swoje wady i zalety. Z jednej strony daje bardzo dużą swobodę działania i możliwość wykonywania wielu zleceń naraz. Jej minusem jest jednak brak obowiązku regulowania składek, na czym w przyszłości ucierpi nasza emerytura.

~KB

_________

Źródła:

vat.pl | umowa-zlecenie.com

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x